• بانک ملت

  • نام صاحب حساب زهرا طاوسی
  • شماره حساب 54654564646
  • شماره کارت 6104-3515-6456-1214
  • شماره شبا IR45645613237313246513213
  • بانک پاسارگاد

  • نام صاحب حساب زهرا طاوسی
  • شماره حساب 456445613214
  • شماره کارت 9424-5613-2431-2345
  • شماره شبا IR45645613237313246513213